top of page

מטרת פרויקט זה היא הוספת שטחי תעסוקה, משרדים, מרפאות וכדומה 

במרכז המסחרי ׳מודיעין סנטר׳ בעיר מודיעין. המבנה תוכנן ע"י האדריכל 

סמי טיטו ותוספת תכנון ע"י האדריכלית אילת מארטינוטי, יולי 2015.

השטחים הקיימים כיום במודיעין סנטר 

כ־3,500 מ"ר שטח עיקרי

ו־2,300 מ"ר שטחי שרות. 

 

תוספת שטחים מבוקשת 

1,400 מ"ר שטח עיקרי (40% תוספת),
ו
־900 מ"ר שטחי שרות (כ 40% - תוספת)

המרכז מוגדר כיום כ"מסחרי" אך הגדלת השטח הכולל מיועד ל"תעסוקה".

דוגמאות לשימושי קרקע אלה: תעשייה, תעשייה עתירת ידע, מלאכה,

משרדים או מרפאות.

מודיעין

מרכז מסחרי,
מודיעין סנטר

2015

bottom of page