top of page

בימים אלו מתוכננת ומוגשת תוכנית מבנה משולב דירות, מסחר ותעסוקה בעיר כפר יונה או בשמו הרישמי ׳כפר יונה - עיבוי המרכז העירוני - רחוב העצמאות פינת רחוב גילה׳ . עם הסטת דרך 57 צפונה, תוכננו ביישוב אלפי יחידות דיור בעיקר בתחום שבין הדרך הקיימת (רחוב העצמאות) לבין דרך 57 העתידית. עובדה זו, בנוסף לתפקידו של רחוב העצמאות במרקם העירוני והסביבתי, חידדה והדגישה את הצורך להגדיר ולעצב מחדש את רחוב העצמאות.

מטרת התוכנית

תכנון מחדש של מתחם מעורב למגורים מסחר ותעסוקה.

 

עיקרי התוכנית

1. איחוד וחלוקה מחדש.

2. תוספת זכויות למגורים, מסחר ותעסוקה לחזית רחוב העצמאות.

3. הגדלת מספר יחידות הדיור ומספר הקומות.

4. שינוי ייעוד קרקע ממגורים ומסחר למגורים, מסחר ותעסוקה משולבים.

כפר יונה

מבנה משלב דירות מסחר ותעסוקה,
כפר יונה

2019

bottom of page